Verminder emissie van bollenerf op basis van factsheets

REGIO - Erfemissie is in de bollenteelt een belangrijke route waarlangs gewasbeschermingsmiddelen in de sloot terecht kunnen komen. Binnen het project ‘Schoon erf, schone sloot’ zijn zeventig bollentelers aan de slag om deze emissie te verminderen. De KAVB, het Milieuplatform Bloembollen en CLM hebben praktische maatregelen, die bollentelers kunnen nemen, uitgewerkt in drie factsheets: ontsmetten en transport, spoelen en emissie-arm erf.
Doordachte inrichting van het bedrijf en van de logistiek spelen een sleutelrol bij het voorkomen van erfemissie. De eerste maatregel hiervoor is om alle risicovolle opslag en handelingen geheel overdekt uit te voeren. Denk daarbij aan ontsmetten, opslag van fust en ontsmette bollen en het laden. Dit vergt een grote investering. Een alternatief voor overkapping is het erf compartimenteren in een vuil en een schoon deel. Het 'vuile' deel is dan de plek waar opslag, inweken, laden en transport van ontsmette bollen gebeurt. Het (regen)water van dit deel van het erf wordt opgevangen en gezuiverd. Het schone deel van het erf watert af op de sloot. Per stap in het ontsmet- en transportproces zijn praktische maatregelen beschreven om emissie te verminderen. Zo wordt geadviseerd om fustloos te ontsmetten, te schuimen of te douchen in plaats van de bollen te dompelen. En in alle gevallen wordt een uitlektijd van minimaal twaalf uur aanbevolen. Omdat kisten ontsmettingsvloeistof adsorberen, kunnen deze ook een belangrijke emissiebron zijn. Daarom is het wettelijk verplicht om ze bij regen af te dekken of binnen te plaatsen. En een transportwagen met opvang van lekwater, voorkomt dat dit water op de weg en uiteindelijk in het oppervlaktewater komt.

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt ook voor spoelen. Door in netten te telen is niet alleen een grotere plantdichtheid mogelijk, maar kan ook met minder aanhangende grond geoogst worden. De spoelplaats moet groot genoeg zijn om alle spoelwerkzaamheden op een vloeistofdichte vloer uit te voeren. Het spoelbassin moet uiteraard aan de regels uit het Activiteitenbesluit voldoen. Spoelwater moet gescheiden worden in hoofdspoelwater en naspoelwater en alleen het laatste mag – onder voorwaarden - geloosd worden. Tijdens het uitscheppen en transport van spoelgrond is het belangrijk om lekken van spoelwater naar het oppervlaktewater te voorkomen. Spoelgrond kan worden teruggebracht naar het perceel of, binnen het bedrijf, naar een perceel waar een vergelijkbaar gewas is geteeld. Meer praktische informatie: www.toolboxwater.nl en www.kavb.nl (thema SESS). Bron: CLM.nl.
Artikel geplaatst op: 17 januari 2018 - 10:40

Gerelateerd

Delen