Samenwerking met agrariërs nodig
Weidevogels Noordkop in zwaar weer

REGIO - Het aantal weidevogels blijft teruglopen in de Noordkop, al zijn er wel enkele gebiedjes waar weer vooruitgang wordt geboekt. Agrariërs doen hun best, maar het agrarisch natuurbeheer is volgens boswachter Roelf Hovinga van Noord-Hollands Landschap niet voldoende. “Alleen als alles klopt, blijft het aantal vogels in een gebied stabiel.”
Van alle grutto’s in Nederland, leeft 85 procent in Nederland. Het aantal daalt langzaam maar zeker. (Foto: Joke Huijser-Spekken)
Door: Hans van der Lee

Hovinga wijst dan ook niet zonder meer naar de agrarische sector als veroorzaker van de terugloop van het aantal weidevogels als de grutto, tureluur en de kievit. Gerard Goudsblom, binnen het afdelingsbestuur van LTO Noord Heerhugowaard, Langedijk, Schagen verantwoordelijk voor fauna, erkent dat de bescherming vooral beperkt blijft tot een ‘stokje bij het nest’ en ‘later maaien’. “We gaan wel voorzichtig om met de weidevogels, ook in andere sectoren dan de veehouderij.”
Goudsblom is zelf akkerbouwer. Als hij bij het poten van de aardappels een nest tegenkomt, zet hij het tijdelijk opzij. “Als er niet te veel meeuwen zijn, zie je de vogels terugkeren naar het nest. Ook de nesten tussen de koolplanten liggen veilig. We doen ons best. Ik denk dat de teruggang van de vogels ook wordt veroorzaakt door andere diersoorten.”
Kwetsbaar
De boswachter is het met Goudsblom eens. Hij ziet veel agrariërs van goede wil, maar het resultaat is om verschillende redenen beperkt. “Het aantal predatoren is toegenomen. Er zijn meer vossen, maar ook kraaien, meeuwen en hermelijnen bijvoorbeeld zijn een bedreiging. Soms maaien boeren later en heel voorzichtig, maar de kuikens in zo’n kaal grasland zijn heel kwetsbaar. De meeuwen en kraaien komen er zelfs op af.”
Grootste probleem is echter dat het leefgebied van de weidevogel verdwijnt, vooral in de Noordkop. Open, rustig, bloem- en insectenrijk grasland met een hoog waterpeil en niet te veel predatie is schaars. “Er is altijd wel iets mis”, zegt Hovinga. “Te druk, te intensieve landbouw of het waterpeil is te laag. Je moet je afvragen wat je wilt in het landschap. Melkveehouders moeten nu eenmaal geld verdienen en ze kunnen eenvoudig niet altijd kiezen voor intensieve bescherming.”
Stabiel
Er zijn in Noord-Holland kerngebieden aangewezen voor weidevogels. In die gebieden zien de beheerders de meeste kans de aantallen stabiel te houden, al gaat ook daar volgens Hovinga wel eens iets mis. “Wordt er te weinig gemaaid, dan wordt het te ruig en dan verdwijnen de vogels ook.” In april maakte de provincie bekend driehonderdduizend euro te steken in het behoud van aantrekkelijke gebieden voor weidevogels. Hovinga: “Er wordt al jaren veel geld in gestoken, maar op de lange termijn zijn de maatregelen onvoldoende. De gebiedjes zijn te klein of de maatregelen onvoldoende.”
LTO Noord ziet de versnippering ook als een probleem, maar stelt ook dat voor maatregelen door boeren een overheidsvergoeding nodig is. De belangenbehartiger becijferde met agrarisch natuur- en landschapsbeheerorganisatie Boerennatuur dat er minstens zevenhonderd euro per hectare nodig is. Die vergoeding is er niet. Hovinga: “Weidevogelbeheer kost heel veel geld. De provincie doet er nu verstandig aan te kiezen voor de kerngebieden.”
Winnen
Dat ook met kleine terreintjes iets te winnen is, bewijst een project van Landschap Noord-Holland in ’t Zand. Daar zijn om het Mosselwiel stroomdraden geplaatst om vossen weg te houden. In acht jaar tijd daalde het aantal grutto’s hier van 27 naar 4 paren. Nu het draad er is, steeg het aantal in twee jaar tijd weer naar tien paren. “Ook in De Nollen en de Zandpolder bij Callantsoog gaat het relatief goed met soorten als kluut en visdief, maar ook daar staat deels stroomdraad en er wordt gejaagd op vossen.”
Om het succes in dit soort gebieden vast te houden, pleit Hovinga voor bufferzones rond de kerngebieden. “Dat vraagt samenwerking met de agrariërs die de grond in gebruik hebben. Alleen door in grotere, aaneengesloten gebieden waterpeil, kruidenrijkdom, maaidatum, predatiebestrijding, rust en openheid op de wensen van weidevogels af te stemmen is het mogelijk duurzaam populaties weidevogels voor ons land te behouden.”
Artikel geplaatst op: 02 juli 2017 - 12:02

Gerelateerd

Delen